Menu

English (UK)

Content

Договор за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“

На 24.07.2020г. в гр. Ямбол по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, финансирана по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ бе подписан Договор за Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златица до напорен резервоар – гр. Елхово.

Инж. Иван Моллов представляващ обединение Тунджа 2020 ДЗЗД, и инж. Стоян Радев - управител на ВиК Ямбол, подписаха договора в присъствието на официалните гости на събитието: Областният управител на област Ямбол и председател на Асоциация по ВиК-Ямбол – г-н Димитър Иванов и Главния секретар на АВиК – г-жа Петя Христова.

Инж. Моллов сподели с присъстващите на събитието, че от инженерингова страна обектът не представлява съществена сложност за Обединение Тунджа 2020 ДЗЗД, но въпреки това ще бъде доста интересен, тъй като ще бъде изпълнен изцяло по безизкопна технология. По този начин се свеждат до минимум изкопно-насипните работи, ще се постигне срочно и качествено завършване на проекта и без негативно влияние върху околната среда.

В резултат от реализацията на подписания договор, ще се подобри значително качеството на питейното водоснабдяване за жителите на град Елхово, ще се намали аварийността на водоснабдителната инфраструктура и ще се повиши ефективността на услугите, предоставяни от ВиК оператора в района.

Вход или Регистрация