BG EN  

Реализирани проекти

2022

 • Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: „Ремонт и преустройство на Народно читалище „Напредък – Юпер 1915“, с. Юпер, община Кубрат“
 • Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: „Ремонт и обзавеждане на приют за безстопанствени кучета и котки в гр. Кубрат“
 • Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово, вкл. съпътстваща инфраструктура“
 • Изграждане на спортна зала в УПИ II – 3467, кв. 14, гр. Бяла Слатина
 • Инженеринг (Проектиране, строителство и авторски надзор) на реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. Средна кула и кв. Долапите, изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата ВиК мрежа

2021

 • Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово
 • Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на община Бяла Слатина“
 • „Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка на СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски“
 • Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от Водоснабдяване и канализация ООД – Враца – Довеждащ водопровод от НР 13 000 м3  до НР 6 200 м3“
 • „Рекултивация на клетка № 1 при РДНО – Оряхово, гр. Оряхово“
 • Извършване на СМР в изпълнение на проект: „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“

2020

 • Извършване на СМР в изпълнение на проект: „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“
 • Извършване на СМР в изпълнение на проект „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян : Първи етап – Игрище за мини Футбол“
 • Извършване на строително монтажни работи за благоустрояване на Централен градски парк в гр. Бяла Слатина
 • Извършване на строително монтажни работи, обновяване на съществуваща самостоятелна  сграда – част от МБАЛ, гр. Бяла Слатина
 • Проектиране и строителство на ПСОВ гр. Елхово, включително външни връзки към нея
 • Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово 
 • Реконструкция на водопровод на главни улици на територията на Община Перник кв. „Църква“ и по ул. „Струма“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Крака“, както  и на канализация по ул. „Кракра“
 • Инженеринг на обект: „Реконструкция на водопровод на главни улици на територията на община Перник Обособена позиция 1 – Реконструкция на Гл. клон 3 до гр. Батановци“, гр. Перник

2019

 • „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа, на територията на Столична община в Зона 3 от Схема 1“
 • Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова дифузорна система на биобасейните в СПСОВ Кубратово“, съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
 • „Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД чрез безизкопни технологии“
 • „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа по ул. „Батак“, ул. „Шипка“, ул. „Перущица“ и ул. „Драва“
 • Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежи  на гр. Кнежа
 • Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на помпени станции, резервоари, свързващи ги напорни водопроводи и инсталация за хлориране на водата, гр. Ботевград
 • „Изграждане и реконструкция на улична канализация, дренажна система, уличен водопровод и второстепенни клонове в гр. Ботевград“
 • „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица “Хаджи Димитър” и прилежащи съоръжения на територията на град Козлодуй,  Община Козлодуй, Област Враца”
 • Строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и ремонт на СОУ „Христо Ботев““, гр. Кубрат
 • Инженеринг (работно проектиране, СМР и авторски надзор) във връзка с реконструкция и обновяване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Бяла Слатина        

2018

 • „Инженеринг – строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на спортни и детски площадки на територията на Община Кубрат“ по осем обособени позиции
 • „Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на столична община“

2017

 • „Възстановяване и реконструкция на „ПС Микроелектроника – 2 подем“ и възстановяване и обновяване на водопровод „ПС Микроелектроника – 1 подем““ гр. Ботевград
 • Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство) и ППП (пакетно повдигани плочи) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бяла Слатина – ж.к. „Калоян“ бл. 3.

Въвдете ключова дума