СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0132-C01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност във „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-3.002 – „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 5 050 141,00  лв., от които 2 122 955,31 лв. европейско и 374 639,00 лв. национално финансиране. Предвидено е проектът да се изпълни за 24 месеца.

Основната цел на настоящото проектно предложение е постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на кандидата, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, оптимизиране на производствената дейност и намаляване на разходите за енергия, вследствие на закупуване на ново технологично оборудване с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление.

Проектът ще бъде реализиран чрез инвестиции в материални и нематериални активи, включващи закупуването и въвеждането в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси, мобилна система за вакуумна екскавация и система за микро-тунелиране, както и на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

Проектът предвижда и въвеждане на система за енергиен мениджмънт, както и сертифицирането й в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011.

Сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ е в сила от 01.08.2018 г.

Related Posts

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании…Read more

Enter your keyword