Успех в Свиленград

Успех в Свиленград

Месец юни се оказа изключително успешен за фирма „Райкомерс конструкшън“ ЕАД. Фирмата сключи договор за изпълнение на строително ремонтни работи като част от водния цикъл за гр. Свиленград.

Проектът носи името – „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“ – Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR – 510 11116 – C053, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.”. Основната цел е подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на град Свиленград.

Проектът се осъществява от Община Свиленград с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд и държавния бюджет на Република България. Oбщина Свиленград e бенефициент, а „ВиК“ ООД – гр. Хасково – асоцииран партньор.

Related Posts

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании…Read more

Enter your keyword