Процедура за избор на изпълнител с публична покана

Процедура за избор на изпълнител с публична покана

Процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД с предмет „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси (Мярка 1), система за вакуумна екскавация (Мярка 2) и система за микро-тунелиране (Мярка 3)“, разделена в три обособени позиции

 Във връзка с проект „Повишаване на енергийната ефективност във „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД” чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване“, договор BG16RFOP002-3.002-0132-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие:

Прикачена е тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД с предмет „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси (Мярка 1), система за вакуумна екскавация (Мярка 2) и система за микро-тунелиране (Мярка 3)“, разделена в три обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1 – Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси;
  2. Обособена позиция 2 – Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на система за вакуумна екскавация;
  3. Обособена позиция 3 – Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на система за микро-тунелиране.

Срок за подаване на оферти: 06.12.2018 г. – 13.12.2018 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: четвъртък, 13.12.2018 г.

Възложител: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД

Приложени документи  за изтегляне:

Приложение 3.2 – Публична покана

Приложение 3.3 – Изисквания към офертите

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

Приложение 3.4 – Оферта по обособена позиция 1

Приложение 3.4 – Оферта по обособена позиция 2

Приложение 3.4 – Оферта по обособена позиция 3

Приложение 3.6 – Методика за оценка на офертите

Приложение 3.7 – Договор за доставка по обособена позиция 1

Договор за доставка по обособена позиция 2

Договор за доставка по обособена позиция 3

Декларация за регистрация по ЗТР

Related Posts

Райкомерс спечели златен приз в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България /КСБ/ проведе класацията за най-добрите компании…Read more

Enter your keyword